Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

amkejt
6216 a57e
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
amkejt
amkejt
amkejt
7239 4f16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadzony dzony
amkejt
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viabrystol brystol

December 04 2017

amkejt
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
amkejt
amkejt
1034 c2e1 500
amkejt
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
amkejt
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
amkejt
amkejt
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBloodyYuki BloodyYuki
6464 041e 500
amkejt
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
6882 c2a0 500

miss-mandy-m:

Fear the Walking Dead actress Alycia Debnam-Carey in Tome photographed by Nicole Bentley for Vogue Australia, May 2016.

Reposted fromcosmostar cosmostar viawalkmen walkmen

December 03 2017

amkejt
amkejt
4805 8f62
Zajebiście ważne pytanie
amkejt
9619 6914
Reposted fromels els viacompletelydifferent completelydifferent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl